Plants of
South Australia
Goodenia elongata
Goodeniaceae
Lanky Goodenia