Plants of
South Australia
Genus: Ixia  ( )
Compare images
Common name:
Off
Images:
by species
Scientific NameImages
Iridaceae
Ixia dubia ?e
Ixia flexuosa *
Ixia maculata *
Yellow Ixia
Ixia paniculata *
Ixia polystachya *
Variable Ixia
Ixia viridiflora *
Green Ixia