Plants of
South Australia

Genus: Ixia  7 species.( )   Compare images

Scientific NameImages
Common name: OFFby species
 
Iridaceae
Ixia cultivar (*)
Ixia
Ixia dubia (?e)
Ixia flexuosa (*)
Ixia maculata (*)
Yellow Ixia
Ixia paniculata (*)
Ixia polystachya (*)
Variable Ixia
Ixia viridiflora (*)
Green Ixia